خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

تُشله بازى

به تعداد بازيکنان روى يک خط مستقيم و با فاصلهاى مساوى چاله هاى کوچکى به قطر دو سانتيمتر و عمق ۲ – ۵/۲ سانتيمتر روى زمين حفر میکنند. نفر اول بازي، تشله ٔ خود را لب چاله ٔ اول مىنشاند (در لهجه محلى شوند میگويند). سپس نقطهاى را در امتداد چاله ها با فاصله ٔ دو خانه به عنوان نقطه ٔ شروع بازى تعيين میکنند. بازيکنان بهترتيب از نقطه ٔ شروع تشله هاى خود را به طرف چاله ها میزنند. در اينجا توافق میکنند: لوکلى موکلى از سيخ تا سوزه قبوله (از سيخ تا سوزن قبول است ). در اينجا چندين وضع پيش می آید: يکى اينکه بازيکنى که تشله را زده است تشلهاش به لبه ٔ چاله برمیخورد و برمیگردد (لوکلي) که در اين حالت دوباره بايد آن را بزند. ديگر اينکه تشله به خانه برود يا به تشله ٔ بازيکن ديگر برخورد کند ( تير بزند) در اينصورت نيازى به تکرار بازى نيست . شکل ديگر تشله به لبه چاله بخورد و به طرف چپ يا راست منحرف شود (موکلي) که در اينصورت بازيکن مجدداً بايد تشله را بزند . هربار که تشله بازيکنى به تشله ٔ يکى ديگر از بازيکنان بخورد يک امتياز میگيرد. گاهى بازى بر سر پول انجام مىشود. (به ازاء هر تير مبلغى از قبل تعيين مىکنند). وقتى اين بازى دو نفره انجام میشود، گرفتن سه خانه برابر با يک تير به حساب مى آيد. در اينصورت وقتى هر چهارخانه گرفته شود بازى تمام میشود .

موارد مرتبط

هتل های مشهد

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]