خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

قاين

بر اساس يافته هاي باستان شناسي نشانه هايي از زندگي بشر در غار خونيک در ۱۸ کيلومتري جنوب قاين مشاهده شده است. قاين در دوره اسلامي بزرگ ترين شهر قهستان بود و ناصر خسرو از آن به عنوان «شهري بزرگ و حصين» ياد کرده است و کاوش هاي باستان شناسي انجام شده در آن به کشف آثار و بقاياي مسجد جامع قاين منجر شده است که حکايت از رونق آن در دوره سلجوقي دارد.

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید