خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

بازیهای محلی

آشنایی با بازی کلمچا :

این بازی در گذشته به دو روش صورت می گرفته ،روش اول : در این حالت دو تیم در دو طرف مقابل یکدیگر قرار می گرفتند یک تیم د ر بالا و تیم دیگر در پایین منطقه بازی استقلال می یافتند.

بازی رمازا یا رمبازا :

این بازی در محیط های نرم و خاکی و در ساحل انجام می شود.

بازی دارتوپا

هدف بازی: افزایش سرعت چابکی و قدرت عکس العمل

وسایل بازی : دار یا چوبی به طول 50 سانتی متروقطر3 الی 5 سانتی متر یک عدد توپ که معمولا پارچه ای است و زمینی مسطح تقریبا به طول 50 متر و عرض 30 متر
در این بازی دار به معنی چوب می باشد و نوغ توپی که استفاده می شود معمولا بدین شکل است که درون یک جوراب کهته را تا نیمه پر از تکه های پارچه و یک عدد سنگ گرد و کوچک می کنند و بقیه جوراب را درون ان می دوزند و سپس با استفاده از تکه پارچه های رنگی و دوختن ان به توپ آن را رنگی رنگی می کنند که به زبان محلی به آن توپ گلباچی گویند که از نخ های ضخیم رنگی نیز ساخته می شود.

بازی دبه یا :

با پنج وگاهی تا صد تکه سنگ کوچک به زمین ریخته یکی را برداشته به هوا پرتاپ می کردند وبعد برای اولین بار یکی وبعد دوتا دوتا سه تا وچهار تااز زمین برداشته به نحوی که دیگر سنگها تکان نخوردهمراه با سنگ پرتاپ شده می گرفتندووقتی این کار انجام می شد همه سنگها پشت دست ریخته باز هم به هوا پرتاپ می کردند واز هواآنرا می گرفتند هر چند تا می شد آنر ثبت می کردند ووقتی مثلا به صد می رسید آن تیم یا شخص برنده بود.

بازی جوکیا :
جوکو که همان تاب بازی است حتی در روز عید نه تنها دختران کوچک بلکه زنان بزرگ هم در باغچه(مهرغ) جمع شده وبازی جوکویا انجام می دادند .

جاذبه های گردشگری بندرعباس

موارد مرتبط

هتل های بندرعباس

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید