خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

شادُرْوان

شادروان ياسد اهواز قديم درحدود پل سياه وبرروي سنگهاي بستر رودخانه کارون که به دليل آبراهه هاي متعدد به رود سد ره(صدراه) شهرت داشت، ساخته شده بود و آب انباشته شده درپشت آن از طريق سه دريچه به نهرهاي آبياري اراضي وکشتزارهاي کرانه هاي شرقي وغربي رود جاري مي شده است.در کتب سده هاي مياني شهرت شادروان اهواز از شهرت شادروان شوشتر و ساير ساختمانهاي جهان کهن کمتر نيست و بنابر روايتهاي ايراني ، تاريخ بناي آن به روزگار کيانيان مي رسد. بنابر مطالعات باستان شناسي در دوران ساسانيان هفت سد بر روي رودکارون ساخته شده بود که آخرين آنها سد اهواز بوده است.تاريخ شکستن شادروان به درستي مشخص نيست ولي احتمال مي رود درنيمه دوم قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري ويران شده باشد و یکی از علل شکسته شدن ان تغییر مسیر شاخه گرگر به شطیط بوده است که باعث وارد آمدن فشار زیادی به شادروان اهواز شده است. ازچرخابهايي که به منظور جهت دهي وهدايت آب برآن نشانده شده بود تا قرن چهاردهم هجري ياد شده است. بقايايي اين سد عظيم را مي توان در زمان فروکش آب در حدود پل راه آهن(پل سياه) نظاره نمود.

موارد مرتبط

هتل های اهواز

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید