خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

حمام شاه‌عباسی

یکی از شاهکارهای دوره قاجار و صفوی است، بنای اين حمام به شكل معماری دوره قاجاريه و با گنبدی خزانه ای و دارای دو وروی جداگانه برای مردان وزنان است، خزانه های حمام به صورت دایرهو بالای ان سه طاق یا سه گنبد بلند است قرار دارد.

موارد مرتبط

هتل های آمل

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]