خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

جستجوی تور

تومان
تومان

جستجوی هتل

جستجوی جاذبه های گردشگری

تور های ویژه

جاذبه های گردشگری اردبیل

درباره اردبیل

مردم :

جمعیت این شهر براساس سرشماری سراسری سال ۱۳۹۰ ایران، برابر با ۴۸۲،۶۳۲ نفر است. زبان مردم شهر اردبیل ترکی آذربایجانی است. دین اکثر مردم این شهر، اسلام مذهب (شیعه دوازده‌امامی) هستند. هم‌چنین مسیحیان شهر که اغلب ارمنی بوده‌اند در دهه‌های گذشته مهاجرت نموده‌اند.

جاذبه‌های گردشگری :

آرامگاه شیخ صفی‌الدین میراث جهانی یونسکو، مسجد جامع اردبیل و بقعه سید امین الدین جبراییل از بناهای تاریخی مهمّ این شهر به شمار می‌روند. مضافاً این که دریاچه شورابیل (در داخل شهر)،رودخانه بالیقلو چای (در داخل شهر) ، دریاچه نئور، جنگل فندق‌لو، پیست اسکی آلوارس،پیست اسکی روی چمن جنگل فندقلوی نمین(اردبیل)،پیکره سنگی بابا داوود عنبران، شهر توریستی سرعین،تفرجگاه بولاغلار و دهکده سولان در زمره جاذبه‌های گردشگری مهم این شهر به حساب می آیند.از دیگر جاذبه های گردشگری اردبیل، آب‌های معدنی که اغلب مزین به زیبایی‌های بی‌نظیر طبیعی می‌باشند عبارت‌اند از: خلخال سویی، قطورسویی، دودو، ایلاندو (که بر اثر زلزله ویران شده‌است)، مشه سویی، شابیل، قینرجه، ویلادره، سردابه و... همچنین آبشارها و عوارض طبیعی دیدنی مانند آبشار نره‌گر در روستای اسبوی خلخال، آبشار شورشورنه عنبران، آبشار سردابه، دریاچه واقع در قله سلطان سبلان، روستای زیبای اندبیل(خلخال) و سواحل رود قزل اوزن، جاده فوق‌العاده زیبای خلخال به اسالم، مراتع وسیع دامنه سبلان روستای اناردر جاده اردبیل به مشکین شهر زادگاه مادر بابک خرمدین وقلعه مربوط به بابک خرمدین مبارز اردبیلی میباشد.

فرودگاه بین المللی اردبیل :

ﻓﺮودﮔﺎه اردﺑﻴﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۱ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷـﺮق ﺷـﻬﺮ اردﺑﻴـﻞ، در ارﺗﻔﺎع ۱۳۱۱ ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و در ارا ﺿـی ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﻄحی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود ۱۰۰۰ ﻫﻜﺘﺎر واقع ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺣﺪاث اﻳـﻦ ﻓﺮودﮔـﺎه از ﺳﺎل ۱۳۵۲ ﺷﺮوع و ﺑﻌﻠﺖ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴلی در ﺳﺎل ۱۳۵۸ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻤﻴلی اﺣﺪاث آنﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ واز ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﺣـﺪاث ﻓﺮودﮔـﺎه ﺷﺮوع و در ﺳﺎل ۱۳۷۰ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ۳۳۵۰ ﻣﺘﺮ و ﺗﺮﻣﻴﻨـﺎل ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺣﺖ ۹۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎ و ﻧـﺼﺐ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻧـﺎوﺑﺮی NDB وﺳـﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اوﻟﻴﻪ ﻓﺮودگاهی،ﻓﺮودﮔﺎه اردﺑﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﺷﺪ وﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي C-130در ﺳﺎل ۱۳۷۰ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻫﻔﺘﻪ ای ۶۰ ﭘﺮواز در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻬـﺮان-اردﺑﻴـﻞ-ﺗﻬـﺮان و ۸ ﭘـﺮواز در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﻬﺪ-اردﺑﻴﻞ-ﻣـﺸﻬﺪ و ﭘﺮوازﻫـﺎی ﺣـﺞ ﻋﻤـﺮه ﺑﺮﻗﺮارﻣـی ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎي ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۶۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ احداث گردیده است. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی و ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴـﻪ و ﭘـﺮواز ﺑـﻪ ﻋﺘﺒـﺎت و ﺳـﻮرﻳﻪ، ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه اﻓﺰوده می ﮔﺮدد.

ما را در گوگل حمایت کنید